Controleplannen / Schoonmaakplannen / HACCP-plannen

We kunnen een breed scala aan diensten leveren om je te helpen je productiedashboards te verbeteren en te optimaliseren. Of je nu een eenvoudige update of een complete revisie nodig hebt, we zijn er om je te helpen en werken met je samen om je specifieke behoeften te begrijpen en oplossingen op maat te leveren.
 
We kunnen deze tabellen bijwerken en schrijven, met de juiste kwaliteits- en prestatie- indicatoren. Dankzij onze grondige kennis van de beste praktijken in de sector kunnen we je helpen bij het identificeren van de belangrijkste prestatie-indicatoren waarmee je de efficiëntie van je productie kunt meten en verbeteren.
 
Bovendien kunnen we ook gedetailleerde procedurebladen maken voor elke werkplek, evenals effectieve controle- en schoonmaakplannen.
 
We kunnen je ook helpen bij het opzetten van een HACCP-systeem om de voedselveiligheid en naleving van de regelgeving in je bedrijf te garanderen.

Kwaliteits- en prestatie-indicatoren voor dashboards

Productiedashboards zijn essentiële hulpmiddelen voor het meten en verbeteren van de efficiëntie van productieprocessen. Hiermee kunt u prestaties in realtime visualiseren en gefundeerde beslissingen nemen om uw activiteiten te optimaliseren.
 
Kwaliteitsindicatoren zijn kwantitatieve of kwalitatieve maatregelen die de conformiteit van producten met gedefinieerde kwaliteitsnormen beoordelen. Ze kunnen maatregelen omvatten zoals defectpercentage, percentage afgekeurde producten, opbrengstpercentage, enz. Met deze indicatoren kunt u kwaliteitsproblemen identificeren en corrigerende maatregelen nemen om de algemene kwaliteit van uw producten te verbeteren.
 
Prestatie-indicatoren meten de efficiëntie van productieprocessen. Het kan gaan om maatregelen zoals materiaalverlies, kaasopbrengst, productiviteit, cyclustijd,  stilstand, enz. Deze indicatoren helpen u bij het identificeren van knelpunten en het optimaliseren van activiteiten om de productiviteit te verhogen.
 
Het is belangrijk om kwaliteits- en prestatie-indicatoren te kiezen die relevant en zinvol zijn voor je bedrijf. Zodra je je indicatoren hebt gedefinieerd, kun je ze integreren in je productiedashboard om de prestaties in realtime te volgen en beslissingen te nemen op basis van objectieve gegevens.

Opstellen van een relevant laboratoriumcontroleplan

Laboratoriumcontroleplannen zijn essentiële hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat eindproducten voldoen aan de kwaliteitsnormen. Ze definiëren de uit te voeren inspectiemethoden, acceptatiecriteria en steekproeven. Met een goed ontworpen inspectieplan kunnen defecten en non-conformiteiten al tijdens het productieproces worden opgespoord, zodat er snel corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
 
Het is belangrijk om rekening te houden met productspecificaties, wettelijke vereisten en klantverwachtingen. Je moet de juiste inspectiemethoden en conformiteitscriteria definiëren. Het is ook belangrijk om de uit te voeren bemonstering te definiëren om ervoor te zorgen dat de resultaten representatief zijn.
 
De resultaten moeten nauwkeurig worden geregistreerd, met behulp van tabellen met gemiddelde resultaten per dag, per maand en trendcurves om eventuele afwijkingen van de doelstellingen duidelijk vast te stellen.  Geconstateerde afwijkingen moeten op de juiste manier worden aangepakt door corrigerende maatregelen te nemen om de onderliggende oorzaken weg te nemen.
 
We hebben Excel-tabellen met voorbeelden van laboratoriumcontroleplannen voor kaasbereiding met controlediagrammen.

Effectieve schoonmaakplannen definiëren

Reinigingsplannen definiëren de reinigingsprocedures en -frequenties voor elk apparaat en zorgen ervoor dat de vereiste hygiënische omstandigheden worden gehandhaafd om het risico op productbesmetting te verminderen.
 
Reinigingsplannen moeten voor elk onderdeel van de apparatuur het volgende bepalen: de wastemperatuur, het type apparatuur dat moet worden gebruikt, het type chemische stof met de concentratie waarin deze moet worden gebruikt, de inwerktijd, de frequentie van het wassen en de afwisseling van alkaliën en zuren die moet worden uitgevoerd.  Veiligheids- en behandelingsinstructies voor gevaarlijke producten moeten ook worden gedefinieerd.
 
Zodra je een schoonmaakplan hebt ontwikkeld, is het belangrijk om het rigoureus uit te voeren. De reinigingsprocedures moeten strikt worden gevolgd, met de juiste chemicaliën en apparatuur. De resultaten van de schoonmaak moeten worden geregistreerd en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het proces effectief is.
 
Tot slot is het essentieel om de effectiviteit van je schoonmaakplan regelmatig te evalueren door interne audits  en validatietests uit te voeren. Zo kunt u potentiële problemen identificeren en eventueel aanpassingen aanbrengen in uw schoonmaakplan.

HACCP en het belang ervan voor de voedselveiligheid

HACCP, of Hazard Analysis Critical Control Point, is een managementsysteem dat potentiële gevaren bij de productie van voedingsmiddelen identificeert, evalueert en controleert. In de context van kaasproductie is een HACCP-plan van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat kazen veilig en in overeenstemming met de gezondheidsnormen worden geproduceerd.

HACCP is gebaseerd op zeven basisprincipes:
 

1. Gevarenanalyse: Dit houdt in dat de potentiële gevaren van elke fase van de kaasproductie worden geïdentificeerd, zoals bacteriële of chemische besmetting of de aanwezigheid van vreemde voorwerpen.
 
2. Kritieke controlepunten (CCP's) bepalen: Zodra de gevaren zijn geïdentificeerd, is het essentieel om de CCP's te bepalen, d.w.z. de productiestappen waar controlemaatregelen kunnen worden genomen om de risico's te voorkomen, te elimineren of te verminderen.
 
3. Kritische grenzen vaststellen: Kritische grenzen zijn de aanvaardbare waarden voor de controleparameters voor elke CCP. Bijvoorbeeld de minimale pasteurisatietemperatuur en de minimale wachttijd om pathogene bacteriën te elimineren.
 
4. Vaststelling van bewakingsprocedures: Er moeten procedures worden vastgesteld om CCP's te bewaken en ervoor te zorgen dat kritische grenzen worden gerespecteerd. Dit kunnen temperatuurcontroles, microbiologische tests, enz. zijn.
 
5. Vaststellen van corrigerende maatregelen: Als er een afwijking van kritieke grenzen wordt vastgesteld, moeten er vooraf vastgestelde corrigerende maatregelen worden genomen om de voedselveiligheid te herstellen. Bijvoorbeeld de productie stopzetten en het probleem corrigeren.
 
6. Vastleggen van verificatieprocedures: Er moeten verificatieprocedures worden ingesteld om te garanderen dat het HACCP-systeem correct werkt. Dit kunnen periodieke tests, interne audits, enz. zijn.
 
7. Opzetten van een documentatie- en registratiesysteem : Alle fasen van het HACCP-systeem moeten worden gedocumenteerd en er moeten registers worden bijgehouden om aan te tonen dat de voedselveiligheidsnormen worden nageleefd.

Dus, hoe groot je kaasmakerij ook is, zorg ervoor dat je een effectief HACCP-plan implementeert. 
 
We kunnen je op dit gebied effectieve ondersteuning bieden

Aanpassen

Google Analytics

Google Analytics is een service die op onze website wordt gebruikt en die verkeer bijhoudt, rapporteert en meet hoe gebruikers omgaan met onze website-inhoud om deze te verbeteren en betere diensten te bieden.

Facebook

Op onze website kunt u de inhoud ervan leuk vinden of delen op het sociale netwerk van Facebook. Door het te activeren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Op onze website worden geïntegreerde tweets en deelservices van Twitter gebruikt. Door deze te accepteren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies

PInterest

Via onze website kunt u de inhoud ervan delen op het sociale netwerk van PInterest. Door deze te activeren en gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van PInterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy/